Onderwijs op Kindcentrum Drijber

Concept

We werken binnen het onderwijs op ons kindcentrum vanuit drie basisgroepen. Hierin zijn verschillende klassen vertegenwoordigd. Het grote voordeel van de meerjarige combinatiegroepen, is het geven van intensieve instructiemomenten. De leerkracht geeft een instructie aan een klein groepje over bijvoorbeeld een nieuwe spellingcategorie of een nieuwe rekensom. De leerkracht kan op deze manier direct goed afstemmen op de behoefte van ieder kind. De cultuur in de groep komt gemakkelijker tot stand, omdat er ieder jaar maar 1/3 deel van de groep doorgaat naar een nieuwe groep. Het grootste deel van de kinderen blijft in dezelfde groep. De kinderen zijn afwisselend eens jongste, middelste en oudste en ze nemen de daar bijbehorende rollen ook afwisselend aan. De rol van hulpgever en hulpvrager. Deze mooie rolverdeling zorgt ook voor een prachtig besef bij kinderen. Een kind in groep 5 dat veel moeite heeft met het maken van z'n eigen rekensommen, kan bijvoorbeeld al wel een kind van groep 3 helpen. Binnen de driejarige groepen leren de kinderen van en met elkaar.

Lessen en projecten

De leerstof wordt niet alleen aangeboden bij aparte vakken maar ook in thema's, diverse projecten en activiteiten. In de onderbouwgroepen en kinderopvang werkt men steeds vanuit zo'n thema. De midden- en bovenbouw krijgen in principe les volgens het leerstofjaarklassen-systeem.De kinderen krijgen zowel individueel les, groepsgewijs en in klassikaal verband. De zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd door het werken met weektaken en afspraken over uitgestelde aandacht.

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind brengen wij via toetsen en observaties in kaart. Deze worden via rapporten en spreekavonden met u besproken. Uw kind ontvangt onderwijs m.b.t. rekenen, taal, lezen, schrijven, verkeer, natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook muziek, gymnastiek, ict en Engels komen aan de orde. Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en hebben ruime ervaring in het onderwijs. Regelmatig volgen zij bij- en nascholing, waarbij zij ondersteund worden door externe deskundigen.

Activiteiten

Gedurende het hele jaar vinden verschillende activiteiten plaats waaronder de vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook schoolreisjes, het schoolkamp, sportdag, de kinderboekenweek. Projecten ondersteund door instanties als Kunst & Cultuur Drenthe en het IVN vormen een onmisbaar onderdeel van ons huidig onderwijsaanbod. We werken samen met diverse instaties om een breed aanbod te kunnen bieden.